keskiviikko 16. toukokuuta 2007

Guattari lukupiiri

Tutkimusasema General Intellect

Aivojen välisen yhteistyön organisaatio, osa I

Félix Guattari –lukupiiri

Félix Guattari –lukupiiri tähtää Guattarin ja hänen tuotantoonsa läheisesti liittyvien tekstien ymmärtämiseen ja omaksumiseen eli oppimisprosessiin. Guattarin tuotantoon tutustutaan neljän teoksen kautta. Lukupiirin on tarkoitus mahdollistaa Guattarin omien tekstien ja Guattariin liittyvien tekstien kanssa työskentely. Lukupiirin avulla osallistujat valmistelevat omaa tulkintaansa Guattarin ajattelun suhteesta politiikkaan, organisoitumiseen, talouteen ja taiteeseen. Lukupiirin tarkoitus on luoda yhteisöllistä ja substantiaalista tietämystä, jonka perustalta Félix Guattari mestarikurssin kontribuutiot (paperit, artikkelikäsikirjoitukset, organisatoriset kokeilut, taideteokset) ovat mahdollisia toteuttaa.

Lukupiirin taustalla on ajatus siitä, että palkkatyön kriisin ja prekarisaation takaa paljastuu olennaisempi kysymys kontrollien ja vastarinnan uusista muodoista. Kognitiivisessa kapitalismissa riisto ei enää tapahdu konkreettisen työtehtävän, työajan ja työpaikan tasolla, vaan se kohdistuu pikemminkin ajattelun ja toiminnan mahdollisuuksiimme. Kognitariaatin tuottavuus perustuu työsuoritusten suurelle autonomialle. Tuotanto tapahtuu ”pään sisällä”, ”kommunikaatiossa”, ”aivojen välisessä yhteistyössä”, eikä sitä voida kontrolloida ja organisoida samoin kuin teollista työtä, siis fyysisten työsuoritusten tasolla tai erityisiin tiloihin sidotuin keinoin (kurikäytäntöjen alue). Juuri tämä tuo kognitariaatin työlle sen autonomisen perusluonteen, mutta synnyttää myös kontrollimuotoja, jotka eivät rajoitu vain muodollisen työajan ja -työpaikan puitteisiin, vaan menevät suoraan ”pään sisälle” eli tuottavat työehtoja subjektiviteetin tasolla (mielivalta). Uudet kontrollit toimivat (lingvistisinä, psykologisina, sosiaalisina jne.) automatismeina, jotka kutistavat ja vieraannuttavat toisista tuntemisen, elämisen, toiminnan, ajattelun ja yhdessätekemisen mahdollisuuksista. Siksi kysymys omien ongelmien asettamisesta ja itsenäisestä organisoitumisesta suhteessa tuotannon uusiin vaatimuksiin sekaantuu suoraan tämän operaation ytimeen. Prekarisaation ja työn muutoksen takaa paljastuu todellinen ongelma, joka koskee ”mentaalista ekologiaa” eli kontrollin uusia muotoja ja välttämättömyyttä ajatella vastarinnan ”paikkaa” uudelleen yhteistyön ja subjektiviteetin itse-organisaationa. Näiden kysymysten parissa työskenteli myös Félix Guattari. Lukupiirissä ei kuitenkaan ole kysymys Guattari-eksegetiikasta. Sen lopullisena kohteena ole mikään erityinen kirjoittaja tai teos, vaan aivojen välisen yhteistyön organisaatio, jota lukupiiri pyrkii rakentamaan.

Ilmoittautuminen lukupiiriin onnistuu tulemalla paikalle tai lähettämällä sähköposti osoitteeseen mijakone(at)jyu.fi. Lukupiirin jälkeen toteutetaan syyskuussa 2007 Félix Guattari –mestarikurssi (6 op), jonne kaikki lukupiiriin osallistuvat ovat tervetulleita. Lisää tietoa mestarikurssista osoitteesta www.generalintellect.fi/kurssit

Guattari lukupiiri kokoontuu Helsingin kauppakorkeakoululla, salissa E128, Arkadia-rakennuksessa (Lapuankatu 6), mutta siihen voi ottaa osaa myös sähköisesti.

Lukupiiri rakentuu seuraavien tekstien ympärille:

1. Sakari Hännisen vuonna 1986 kirjoittama käsikirjoitus Guattarin varhaistuotannosta (kirjoitettu erityisesti teoksen La révolution moléculaire (1977) englanninnoksen Molecular revolution (1984) pohjalta). Hännisen käsikirjoituksen lisäksi tutustutaan Akseli Virtasen Biopoliittisen talouden kritiikki (Tutkijaliitto 2006) teoksen Guattaria käsitteleviin jaksoihin (”Merkkikoneet”; ”Modulaatio”; ”Kapitalistinen aksiomatiikka”). Myös Hännisen kritiikki Virtasen väitöskirjasta Tiede & Edistys –lehden numerossa 1/2007 on suositeltavaa luettavaa. Lukupiirissä alustavat Akseli Virtanen ja Mikko Jakonen Guattari –lukupiirin ja projektin yleisestä kehyksestä, sekä Sakari Hänninen kyseenomaisista teksteistä.

2. Félix Guattarin vuonna 1992 kirjoittama Chaosmose –kirja. Kirjan suomentaja Eetu Viren alustaa kirjasta.

3. Félix Guattarin vuonna 1989 kirjoittama Les trois ecologies –kirja. Kirjan suomentaja Mikko Jakonen alustaa kirjasta.

4. Bracha Ettingerin Co-poiesis -kirja. Kirjan suomentaja Leena Aholainen alustaa kirjasta.

Aikataulu:

pe 18.5. 2007: Hänninen & Virtanen Guattarista (klo 12-15, Hkkk, E128, Arkadia rakennus, Lapuankatu 6)
pe 13.7. 2007: Ettinger - Copoiesis. Leena Aholainen alustaa.
pe 10.8. 2007: Guattari - Kolme ekologiaa. Mikko Jakonen alustaa.
pe 24.8.2007: Guattari - Chaosmose. Eetu Viren alustaa.

Kirjallisuus ja muu lukemisto:

Sakari Hännisen käsikirjoitus ja osat Akseli Virtasen väitöskirjasta löytyvät osoitteesta http://avirtane.podspot.de/.

Hännisen arvion löytää Tiede & Edistys -lehden numerosta 1/2007.

Chaosmose –teos on käännetty myös englanniksi nimellä Chaosmosis.

Les trois écologies –teos on käännetty englanniksi nimellä The Three Ecologies.

Bracha Ettingerin teoksesta "Co-poiesis" on saatavilla suomenkielinen raakakäännös sekä kommentteja siihen osoitteesta http://avirtane.podspot.de/

Kaikki teokset, alkutekstit, suomennokset ja materiaalit on saatavilla pyynnöstä lukupiirin vetäjiltä Akseli Virtaselta (akseli.virtanen(at)hse.fi) ja Mikko Jakoselta (mijakone(at)jyu.fi) . Ilmoita millä kielellä haluat materiaalin.

Muuta relevanttia lukemista ovat mm. seuraavat tekstit:

Félix Guattari: Kronologia. Teoksesta The Three Ecologies. Suomentanut Mikko Jakonen. verkkolehti Megafoni. URL: http://megafoni.kulma.net/index.php?auth=131

Félix Guattari: Kolme ekologiaa. Alkuperäinen lyhyt versio. Suomentanut Eetu Viren. Verkkolehti Megafoni. URL: http://megafoni.kulma.net/index.php?art=402

Félix Guattari: Kapitalismi on eräänlaista humanismia. Teoksesta The Anti-Oidipus Papers. Suomentanut Mikko Jakonen. Verkkolehti Megafoni. URL: http://megafoni.kulma.net/index.php?art=403

Félix Guattari: ”La philosophie est essentielle à l’existence humaine“. Entretien avec Antoine Spire. Láube. Paris 2002.

Guattari verkossa:

Multitudes –verkkolehti: http://multitudes.samizdat.net/_Guattari-Felix_.html

Muita osoitteita: http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9604/msg00025.html
http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tyt/luennot/luento31.htm

Ei kommentteja: